FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stupňovitosť


stupňovitosť nem. Stufenleiter

- reťazec bytia, štruktúra sveta nezávislá od času a zakladajúca sa na princípoch úplnosti, kvalitativnej kontinuity a odstupňovanej dokonalosti vecí Predstava stupňovitosti sveta pochádza z antiky (od Platóna, Aristotela, novoplatonizmu).

Obraz sveta stojaci na predstave jeho stupňovitosti sa stal schémou myslenia o sveta v 18. st. najmä pod vplyvom filozofie Leibniza a Locka a tvoril akúsi duchovnú schránku, do ktorej sa ukladalo empirické poznanie prírody, pričom samu prírodu skúmala mechanika a analýza, ako aj porovnávanie vecí existujúcich v prírode. Ako heuristický princíp podnecoval k hľadaniu "missing links" (medzičlánkov) pri detailnom zobrazení odstupňovanosti ( L74;680-681).