FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Spoločnos» akciová


spoločnos» akciová

- učastinná spoločnos» - právnická osoba pre podnikateµskú činnos», ktorej základný kapitál je rozvrhnutý na určený počet podielov (akcií) s vopred určenou menovitou hodnotou. Názov akciová spoločnos» alebo skratka "a. s." (alebo "ú. s.") musí by» uvedený v obchodnom názve spoločnosti ( L216;8).