FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola milétska


škola milétska Kód: 61

- filozofická a vedecká škola, ktorou začína vývin antickej filozofie; vznikla v 6. stor. pr. n. l. v maloázijskom gréckom meste Milétos.

Predstaviteľmi milétskej školy boli: Táles, Anaximandros, Anaximenes.

Milétska škola vedome postavila ako základnú svetonázorovú otázku otázku pralátky (61) Z Tálesovej odpovede na otázku pralátky (62) a z jej porovnania so staršími mytologickými názormi je zrejmé, že pri samom zrode filozofie je problém súcna chápaný ešte veľmi primitívne, a síce ako problém vzniku súcasného štádia bytia zo štádia predchádzajúceho, teda podobne, ako už stará mytológia vykládala vznik nových božstiev z božstiev starších. Raná grécka filozofia už síce vysvetľovala problematiku súcna v predstavách a pojmoch, ktoré sú materiálnej realite adekvátnejšie, avšak naivnosť, s akou Táles a jeho pokračovatelia odkladali problém bytia do lona bytia skoršieho, predchádzajúceho, je podobná ako naivnosť pohladov starej mytológie.

Hoci názorové obdoby mytológie a ranej filozofie sú nepopierateľné, bolo by chybou vyvodzovať z nich, že raná filozofia jej čírou pokračovateľkou starého myslenia. Milétski filozofi v zásade opustili a prekonali mytológiu ( L71;6-8).

-----------------
škola milétska>