FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Senát akademický


senát akademický

- zbor zástupcov fakulty ( vysokej školy), ktorý volí akademická obec fakulty (vysokej školy). Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva, vymedzené legislativne:

Akademický senát vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakútl atď.

Akademický senát fakulty volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štrukturu pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty a i. V akademickom senáte fakulty sú v určitom pomere zastúpení učitelia a vedeckí pracovníci fakulty, šťudenti prípadne aj ďalší pracovníci fakulty.