FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozum teoretický (kabt, i.)


rozum teoretický ( Kant, I.)

- je nadriadený umu (18), pretože buduje základ schopnosti vyvodzovať závery a hľadať nepodmienené (idey rozumu). Zatiaľ čo um sa viaže na zmyslovo dané (empirické, aposteriórne), rozumu ide o poznanie nezávislé od skúsenosti, apriórne.