FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Reflexia filozofie kategoriologická


reflexie filozofie kategoriologická

- súčas» metafilozofického skúmania, ktorá spočíva v odhaµovaní a výskume kategórií, ktoré intervenujú v priebehu filozofickej reflexie. Cieµom kategoriologického skúmania filozofickej reflexie je poznanie matrice kategórií vedome či nevedome uplatňovaných vo filozofickej reflexii, rozpoznanie dominantných kategórií, výskum vzniku a vývinu týchto kategórií (napríklad ich historický typ, etapy vývinu, zdroje), ich vz»ah k parakategoriálnym významovým útvarom a pod.