FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Referencia


referencia

- vzťah jazykových výrazov, resp. celého textu k istému úseku objektivnej reality alebo aj k fiktivnemu obrazu, jeho zapojenie do času a priestoru. Za zvláštny druh referencie možno považovať aj odkaz.

Výskumom referencie sa zaoberá referenčná sémantika.

Na vyjadrenie referencie sa využívajú pomenúvacie a gramatické prostried- ky. K referenčným prostriedkom patria aj rozličné pragmatické (nejazykové, mimojazykové) prostriedky (gestikulácia a mimika), ba aj rozličné presupozície, predpoklady odkazujúce na encyklopedické vedomosti úcastníkov komunikácie, ale aj na ich znalosť predchádzajúcich častí textu ( L534;364).

-------------
referencia>