FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rasizmus


rasizmus

- 1. ideológia rasovej diskriminácie založená na princípe etnocentrizmu. Jej podstatou je téza, že príslušníci určitej rasy sú na základe svojich dedične odovzdávaných vlastností nadradení príslušníkom iných rás, že ich nadradenosť je daná biologicky.

2. biologicky neopodstatnené vyvyšovanie telesných a duševných kvalít jednej rasy nad druhou. Popiera rovnocennosť ľudských plemien; cieľom je morálne odzbrojenie potlačenej vrstvy, zlomenie jej viery vo vlastnú silu, vzbudzovanie pocitu menejcennosti a zamedzenie akémukoľvek pokusu o boj proti utláčateľom.

Zakladateľom novodobého rasizmu bol J. A. Gobineau, ktorého pokračovateľ- mi boli H. S. Chamberlain, H. F. K. G?nther a i. ( L217;296).