FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Psychoterapia


psychoterapia

- terapia , liečebné pôsobenie na chorobu, poruchu alebo anomáliu psychologickými prostriedkami, tj. slovom , gestom, mimikou, mlčaním, prípadne úpravou prostredia. Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu psychologickými prostriedkami. Narušenie činnosti sa môže týkať psychických procesov a osobnosti alebo somatických procesov a orgánových funkcií. Môže byť podmienené psychogénne i somatogénne. K psychologickým prostriedkom patrí slovo, mimika, mlčanie, emotivita a emočné vzťahy, učenie, manipulácia prostredím a iné ( L347;15).

Rozlišuje sa klinicky orientovaná psychoterapia, ktorá je zameraná prevažne na zmiernenie alebo odstránenie symptómov, a osobnostne orientovaná psychoterapia, ktorej úlohou je pomáhať pacientovi pri zmene jeho vzťahov k sociálnemu prostrediu i vlastnej osobnosti.

Metódami klinickej psychoterapie sú: hypnóza, autogénny tréning, sugescia a autosugescia, racionálna terapia.

Osobnostne orientovaná psychoterapia (individuálna i skupinová) využíva do znečnej miery rôzne varianty analýzy konfliktných zážitkov chorého.

V individuálnej psychoterapii je rozhodujúcim faktorom efektívnosti liečebného pôsobenia psychoterapeutický kontakt lekára a pacienta, ktorý sa zakladá na vzájomnej úcte a dôvere, schopnosti lekára vcítiť sa ( empatia).

Ako aktivizujúce terapeutické metódy sa vo veľkom používajú pracovná terapia, skupinová psychoterapia, rodinná psychoterapia, ktoré pomáhajú zvyšovať kompetenciu pacienta v medziosobnostných vzťahoch, zdokonaľovať jeho schopnosť sebapoznania i autoregulácie ( L222;177-178).

----------------
psychoterapia>