FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie (platon)


poznanie ( Platon)

- existuje pravé a nepravé, pričom pravé je poznanie ideí (9) uskutočňované rozumovou dušou (9). Základom poznania je priame nazeranie ideí. Ostatné poznanie je iba natoľko poznaním, nakoľko má účasť na tomto nazeraní.

Poznanie nemožno dosiahnuť zmyslami. Ozajstné poznanie nemôže poskytnúť ani mienka získaná indukciou z faktu premenlivej existencie vecí (9), pretože neodpovedá na otázku, prečo veci jestvujú. Ani samo objektivne myslenie, opierajúce sa o skúmanie elementov a pomerov častí vo veciach, nestačí. Poznanie, ktorého cieľom je vedenie o ideách, musí začínať prisne vedeckými úvahami, podobnými matematickým dôkazom. Cestou k nemu nie je diskurzívne myslenie, ale intuitivne nazeranie. Na to je potrebná primeraná duševná príprava spočívajúca v tom, že človek (9) v mnohosti jednotlivych vecí začne vidieť jednu ideu a že znova v mnohých rozličných, hierarchicky navzájom spätých ideách vidí jednu ideu a konštatuje, že táto idea v sebe obsahuje celé množstvo iných rozličných ideí.

Vedenie, ktorého cieľom je poznanie ideí, je teda povznesením sa nad vonkajšie zmyslové veci k vnútornému zreniu najvyššej idey a v ďalšej etape zostupovaním od tejto najvyššej idey k vonkajším veciam a k ich vysvetľovaniu prostredníctvom nej. Idey má duša (9) zatvorené v sebe a len sebe pripomína to, čo videla vo sfére ideí ( rozpamätávanie sa (9)), a keďže je spojená s telom (9) týmto ideám prispôsobuje vankajší svet.

Poznanie ideí si vyžaduje primeranú mravnú prípravu. Táto príprava spočíva v aplikovaní ideí na život a konanie človeka a týka sa cieľa morálky a prostriedkov k nemu vedúcich, predovšetkým cnosti (9) ( L23;98-99 L438;17).

--------------------
poznanie (Platon)>