FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Origenes


Origenes (asi 185 - 254)

- grécky filozof a teológ , jeden z významných cirkevných otcov. Kresťanstvo považoval za dovřšenie antickej filozofie, jeho zásluhou mnohé prvky tejto filozofie, najmä platonizmus, prenikli do kresťanstva (predovšetkým do pravoslávia). Bol prenasledovaný cirkvou ako kacír.

Origenes nadvázoval na Klementa Alexandrijského v rámci šíroroko poňatej alexandrijskej školy.

Origenes vykladal Písmo v reštriktívnom zmysle a hlásal prísnu askézu; niektoré jeho tézy budú odsúdené carihradským koncilom roku 553.