FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Operácia mno¾inová


operácia mno¾inová

- operácia definovaná na urèitom systéme mno¾ín, spravidla na systéme v¹etkých podmno¾ín danej mno¾iny, ktorá ka¾dej usporiadanej dvojici mno¾ín z daného systému priraïuje opä» mno¾inu z danej mno¾iny, napr. ak mno¾ina A je podmno¾inou mno¾iny B, tak prienik mno¾ín A a B je mno¾ina A (pozri Obr. 1) ( L542;162).

Obr. 1

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³
³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ B ³
³ ³ ³ ³
³ ³ A ³ ³
³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³
³ ³
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

A ï B = A (kde A je podmno¾inou mno¾iny B)