FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Onomaziológia


onomaziológia

- odvetvie jazykovedy, náuka o pomenúvaní. Skúma, ako sa predmetom a udalostiam, resp. ich pojmovému stvárneniu priraďujú jazykové znaky, dávajú mená. Onomaziológia postupuje pri skúmaní vz»ahu jazykových výrazov k označovaným javom od javov k označujúcim prvkom ( L534;306,379).