FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obor úvahy (logika)


obor úvahy ( logika) = univerzum (logika)

- je oblasť uvažovania, ktorá sa skladá z presne určiteľných prvkov, resp. presne určiteľných predmetov danej oblasti uvažovania. Presnou určiteľnosťou prvkov oboru úvahy sa rozumie to, že o každom predmete, resp. o každom jeho názve možno jednoznačne rozhodnúť, či do daného oboru úvahy patrí, alebo nepatrí. To znamená, že o danom predmete, resp. näzve možno jednoznačne rozhodnúť, či je, alebo nie je prvkom daného oboru úvahy. Inak by išlo o hmlistý obor úvahy, čo patrí do fuzzy logiky. Ak je teda daný obor úvahy U a ľubovoľný predmet či názov x, potom je o x pravda buď len to, že je prvkom U, alebo len to, že ním nie je. Nie je však vylúčené, že určité x je zároveň prvkom viacerych oborov úvahy. Pri určovaní oboru úvahy, resp. jeho prvkov sa teda uplatňuje dvojhodnotovosť klasickej logiky.

Obor úvahy je koniec koncov určený objektívne, ale na jeho konkrétne vymedzenie pôsobí aj ten, kto uvažuje. Napríklad obor úvahy, ktorým je oblasť československého práva môžeme zúžiť na obor úvahy, ktorý tvorí oblasť československého trestného práva a ktorého prvkom bude napríklad trest, ale jeho prvkom nebude neopomenuteľný dedič.

Počet prvkov oboru úvahy môže byť nekonečný. Obor úvahy môže byť aj prázdny, a to v tom zmysle, že mpže existovať aj taký obor úvahy, ktorého prvky sú nazvami niečoho, čo v skutočnosti neexistuje, napr. obor lesných víl. Nemôže však existovať prázdny obor úvahy aj čo do názvov, pretože tu by nebolo o čom uvažovať.

Existujú obory úvahy, ktorych prvkami sú jednotlivé predmety alebo názvy; existujú ďalej obory úvahy, ktorých prvky tvorí spojenie názvov ( L332;79-80).