FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novotný, f. - zoznam diel


Novotný, F. - zoznam diel

O Platónových stycích s dvorem syrakuským, 1906 /doktorská dizertácia

Pŕíspěvek k ŕešení otázky o pravosti listů Platónových, 1906 /štúdia

"Tajné učení" a Platónovy listy, 1911

Eurytmie ŕecké a latinské prózy, I-II, 1918-1921 /monografia

Platón ve vědwcké literatuŕe našeho věku, 1919

Platón a náboženství, 1922

Sokratovo daimonion, 1922

Etat actuel des études sur le rythme et de la prose latine, 1929 /stať

O Platónovi I-IV, 1948-1970

Co je metonymie?, 1956 /stať