FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novopozitivizmus - vznik


novopozitivizmus - vznik = vznik neopozitivizmu

Dominantnou okolnosťou vzniku neopozitivizmu je takmer všeobecne poziťovaná potreba reagovať na novú situáciu, v ktorej sa ocitla filozofia na začiatku 20. stor., potreba radikálneho obratu v chápaní filozofie, ktorá stratila pozíciu dominantnej vednej disciplíny, prostredníctvom ktorej možno ziskavať potrebné informácie o svete. Prevládlo presvedenie, že produktívnosť konkrétnych vied nielen že prevyšuje efektívnosť akýchkoľvek iných foriem poznávania, ale že filozofii samej rozvojom prírodovedy ubúda z jej prestiže i predmetu. Novopozitivizmus sa rodí v prvých desaťročiach 20. storočia zo snahy zbaviť filozofiu jej metafyzických prvkov cestou jej logickej rekonštrukcie. Jedným z najvýznamnejších centier takto koncipovanej reformy filozofie sa stala viedenská univerzita koncom 20. rokov 20. storočia, kde skupina filozofov a vedcov ( Viedenský krúžok) vydala manifest nového vedeckého poňatia sveta s programom rozvíjania filozofie zbavenej metafyzických súdov.

Na vznik novopozitivizmu mal rozhodujúci vplyv L. Wittgenstein I a idey B. Russella, G. Boola, G. Fregeho, Ch. S. Peircea, G. Peana, D. Hilberta a i. logikov, filozofov a špeciálnych vedcov.