FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

New age - podrobnejšie


New Age = Nový vek = Obdobie Vodnára = Obdobie Akvária = Obdobie Slnka = Obdobie
Solária
Kód: 491

- duchovné hnutie opierajúce sa o vieru v duchovnú transformáciu človeka: transformácia seba a sveta sa vedno spájajú ako cesta spasenia a cieľ. New Age sa chápe ako evolúcia celkového uvedomenia sebatranscedencie človeka a ako odklon od racionálne mechanistického svetonázoru. V spasiteľskom procese osvietenia získaná spirituálna energia ovplyvňuje evolučný skok k vedomému kozmu - metafyzika ako panenteistická transcedencia. So zreteľom na temný strach z katastrofy (apokaliptika New Agu) sa pristupuje k času obrátenia, vyzýva sa k zodpovednosti jednotlivec, s realizáciou zodpovednosti sa obracia na spirituálnu sieť miestnych skupín a na pozitivne myslenie. Sekulárna viera v pokrok sa nahradzuje mýtickým znovuodhalením strateného vedenia predchádzajúcich kultúr. Náboženstvo ako ekokultivácia a ignorovanie strnulého kresťanstva ako mestského náboženstva, náboženstva inštitúcií, rozhodný ekumanizmus atď.

New Age zahrnuje rozličné spoločenské hnutia a hypotézy:

vo vede: vizionárska fyzika - systémová teória evolúcie, sebaorganizácia kozmu, systémová biológia - Gaia hypotéza; teoria morfogenetického poľa; holografický model, informatika - internetológia, virtuálna realita; holistická medicína, transpersonálna psychológia, tanatológia;

v spoločnosti: alternatívna výchova, odzbrojenie, feminizmus, ekológia, pozvolná technológia, New Age-manegement, nový svetový poriadok, eupsychická terapia, telesná terapia, liečenie ducha, psychedelizmus, neopsychedelizmus;

v umení: psychedelická hudba, spev horných tónov, fantasty fiction literatúra;

v spiritualite: neokozmická religiozita, gnosticko-ezoterické praktiky, prirodná mystika, teozoficky orientované hnutie, meditácia a mystika, synkretizmus, teórie reinkarnácie, mimozemské civilizácie, UFO.

Korení v Teozofickej spoločnosti, v niektorých ideách pragmatizmu W. Jamesa; mnohé jeho zoskupenia pripomínajú deštruktívne kulty.

"'Filozofi' New Age zhrnuli problémy našej doby, ktoré tu nepochybne sú, a urobili z nich najväčšiu krízu v dejinách ľudstva. Údajne predstavuje zároveň medzník k novej epoche. Túto krízu - podľa nich - zavinil náš osvietenský izolovaný, lineárny a mechanizovaný obraz sveta. Cestou z nej je transformácia povedomia. Vychodiskovým bodom je pritom nový postoj k prírode a okolitému svetu, k duchu, telu a duši, k vede a technike, k spoločnosti a blížnemu. Všetky tieto stavebné kamene nového povedomia majú byť spojené medzi sebou a s východnými náboženskými ((165-166))tradíciami, s tajomnými učeniami a mýtmi stredoveku, antiky a prehistorickej doby, ako aj s prvkami všetkých svetových náboženstiev. V konečnom dôsledku má teda v povedomí všetko so všetkým vstúpiť do zväzku. Výsledok: všestranný človek, ktorý 'sa cíti spojený s kozmom ako celok'. To je ten medzník k novej ére, obdobiu Vodnára. Po osobnej transformácii bude nasledovať transformácia celej spoločnosti v nový vek s vyšším špirituálnym povedomím, čo sa označuje ako 'špiritualita New Age'.

Toto 'preskočenie iskry' sa pokladá za čosi revolučné: pre nadšencov za New Age to znamená vytúžený 'evolučný skok' v dejinách ľudstva.

V tejto myšlienkovej stavbe Boh figuruje ako neosobná sila a človek ako časť božstva. Jeho povedomie môže mať účasť na 'kozmickom povedomí'. Duch určuje hmotu a človek to môže spoznať na ceste 'osvietenia'. Zlo je identické so stavom neosvietenia. Účelom a náplňou života je v dôsledku toho uvedomenie si našej božskej prirodzenosti prostredníctvom ovládania špirituálnych techník a tým dosiahnutie duchovno-špirituálnej moci.

Myšlienky New Age nie sú nové, predstavujú sa skôr ako príznaky v súčasnosti sa rozmáhajúcej neognózy..."

"Pretože cesta osvietenia ... sa nedá absolvovať za jeden ľudský život, zaujíma v hnutí New Age centrálne postavenie viera v reinkarnáciu (znozrodenie).

Minulé a budúce životy možno aplikáciou určitých psychotechník (napr. reinkarnačná terapia) zažiť ešte raz, resp. anticipovať, 'predžiť'. Terajšiemu jestvovaniu sa tak pripisuje iba relatívny význam alebo sa predstavuje zodpovedne tomu-ktorému chápaniu dokonca ako ilúzia." ( L727;375 L214;165-166)

----------
New Age>