FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mundus intelligibilis - mundus sensibilis


mundus intelligibilis - mundus sensibilis svet inteligibilný - svet senzibilný

- to, čo je myslisteľné a to, čo je zmyslami vnímateľné.

U Platóna ide pri inteligibilnom svete nielen o ríšu ideí, jestvujúcu mimo času, ale aj o duchovnú suvislosť, ktorá ako taká tvorí a určuje vnutornú podstatu skutočnosti.

V Aristotelovej kritike platónskeho výkladu sa tento ostrý protiklad inteligibilného a senzibilného sveta stiera. Aristoteles ho označil ako prostý dualizmus a postavil proti nemu tézu, že každa skutočná vec nemôže mať svoju podtstau v niečom inom, ale len v sebe samej.

V novovekej filozofii sa tento protiklad na jednej strane redukuje na protiklad nepoznateľného sveta a poznaného sveta, a na druhej strane na
protiklad rozumu a zmyslovosti ako rozdielnych dimenzií ľudskej skutočnosti ( L574;189).