FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morálka (vajda, j.)


morálka ( Vajda, J.)

- spoločenský jav, presnejšie oblasť ľudskej skutočnosti vymedzená protikladnosťou dobra a zla a s nimi spojenými normami správania sa človeka v obklopujúcom ho svete, v spoločnosti vo vzťahu k iným ľuďom či k sebe. Morálka je jedna z najstarších foriem života spoločnosti,, hlboko zasahujúca všetky činnosti človeka. V podstate sa morálka vo svojej vyzretej podobe objavuje v žití ľudí spolu s inými formami duchovného života spoločnosti, t. j. spolu s politikou (218), právom (218), umením (218), filozofiou, vedou či náboženstvom (218).

Morálka spolu s politikou a právom predstavujú regulátory správania sa ľudí. Morálka reguluje medziľudské vzťahy - indivídua k indivíduu, k sociálnej skupine a medzi sociálnymi skupinami a indivídua či sociálnej skupiny k spoločnosti a ľudstvu - z aspektu morálnej dimenzie dobra a zla, spravodlivosti a nespravodlivosti, čestnosti a nečestnosti a pod.

Morálka vyjadruje svet človeka v normách, hodnotách, príkazoch, zákazoch.

Morálka svojou dvojdimenzionálnosťou "je - má byť" je založená na hodnotení. Morálna dimenzia "má byť" odhaľuje pred človekom svet hodnôt (218) ( L660; 14, 15).