FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Monáda (leibniz, g. w.)


monáda ( Leibniz, G. W.)

- je neopakovateľná individualita. Monáda je ideálna, v sebe uzavretá substancia, úplne do seba uzavretý svet a úplná reprezentácia univerza.

Monád je nekonečný počet. Monády sú emenácie (výblesky) Boha (13). Monády nemajú okná, ktorými by mohlo niečo do nich vstúpiť alebo z nich vyjsť. Monády nemôžu preto vstupovať do vzájomných vsťahov.

Monády treba pokladať za ideálne substancie preto, lebo všetko materiálne podlieha deliteľnosti. Nedeliteľná monáda teda nemá nijakú rozpriestranenosť, nie je zložená, ale jednoduchá. Ako taká predstavuje mikrokozmos, ktorý nepotrebuje nijaké doplnenie a vďaka predurčenej harmónii sa s nespočetnými inými monádami spája do celku makrokozmu.

Leibnizov pojem monády chce v protiklade k dualizmu myslenia a rozpriestranenosti ( Descartes) uplatniť substanciálnu jednotu ako pôvodný moment suvislosti sveta.

Leibniz dal pojmu monády taký význam, ktorý sa traduje dodnes ( L574;188).

Monády tvoria hierarchiu, v rámci ktorej sa rozlišuje celé spektrum monád (13). Monády sa od seba odlišujú, ale napriek svojej odlišnosti tvoria napohľad nepretržitý vzostupný rad. Totiž postupnosť od temných monád (13) k jasnejším monádam (13) prebieha hromadením nekonečne malých zmien vo vnutri každej z nich (vo forme tzv. malých persepcií), takže výsledok je prakticky kontinuitný rad monád. Medzi dvoma susednými monádami vlastne zistíme iba nepatrný kvalitativny rozdiel ("príroda nerobí skoky"), no medzi monádami, ktoré sú v danom rade od seba dostatočne vzdialené, je už rozdiel evidetný. Touto konštrukciou sa Leibniz usiluje spojiť dva zdanlivo nespojiteľné princípy, princíp individuality a princíp kontinuity, ktoré plnia významnú úlohu v jeho filozofii, ale aj v prácach z oblasti matematiky a prírodných vied.

Najlepším príkladom je matematika a Leibnizov objav infinitezimálneho počtu: z veličín v limite prakticky nekonečne malých vznikajú integrovaním čiary, plochy, telesá a pod.

Leibnizove úvahy o živej prírode (pozri hmlisté monády (13)) prispeli k vzniku biológie.

Vo fyzike Leibniz už nepredpokladá "mřtvu silu", t. j. impulz ako u Descarta, ale "živú silu" čiže mechanickú energiu vlastnú telesám (13).

--------------------------
monáda (Leibniz, G. W.)>