FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mnohočlen


mnohočlen

- polynóm - súčet alebo rozdiel jednočlenov; funkcia, ktorá v bode x nadobúda hodnotu f(x) = a + a x + ... + a xü, kde n je celé nezáporné číslo a a a , 0 1 ü 0 1 ..., a sú pevne zvolené reálne (komplexné) čísla.
ü

Ak a je rôzne od nuly, hovoríme, že daný mnohočlen je n-tého stupňa
ü
(má stupeň n). Čísla a , a , ..., a sa nazývajú koeficienty polynómu f(x). 0 1 ü

Mnohočlen je algebraický výraz pozostávajúci z viac členov, t. j. súčet alebo rozdiel niekoľkých jednočlenov, napríklad (6ab + 4c). Mnohočleny píšeme do zátvoriek.

------------
mnohočlen>