FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda fyziky - druhy/príklady


metóda fyziky - druhy/príklady

metódy empirické
metódy pozorovania
pozorovanie prvotné
pozorovanie druhotné
metódy merania
metóda priama a nepriama
metóda absolútna a relatívna
metóda statická a dynamická
metóda substitučná
metóda kompenzačná
metóda postupných meraní
metódy experimentálne
experiment laboratórny
experiment prirodzený
experiment kontrolný
experiment ex post facto
experiment heuristický
experiment verifikačný
experiment jednofaktorový
experiment viacfaktorový
metódy teoretické
metódy logické
metódy analyticko-syntetické
metóda analýzy
metóda syntézy
postup analyticko-syntetický
klasifikácia (triedenie)
abstrakcia a konkretizácia
metóda analógie
metódy induktívno-deduktívne
indukcia
interpolácia induktívnym postupom
extrapolácia induktívnym postupom
dedukcia
postup induktívno-deduktívny
metódy historické (metódy historických faktov)
metódy kybernetické (metódy systémového prístupu)
analýza systémov
syntéza systémov
metóda čiernej skrinky
metóda pokusu a omylu
metóda modelovania
použitie reálnych modelov
použitie abstraktných modelov
modelovanie javov pomocou analogových počítačov
experiment modelový
metóda riešenia problémov
metódy matematické
metódy numerické
metódy vyhodnocovania empirických dát
metóda postupná
metóda skupinová
metóda počtovej interpolácie
metódy grafické
metódy znázornenia funkčných závislostí
metóda grafického vyrovanania
metóda grafickej interpolácie
metódy matematickej analýzy
metódy počtu pravdepodobnosti a štatistiky
metódy vektorového počtu
metódy geometrické
metódy algoritmických postupov