FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metamorfóza


metamorfóza

- premena, zmena niečoho v niečo ( L208;137). V geológii: premena sedimentárnych hornín a vyvretých hornín na metamorfované horniny, najmä účinkami tlaku a teploty, chemickej aktivity cirkulujúcich roztokov a iných činiteľov v hlbších častiach zemskej kôry, pod zónou, v ktorej nastáva zvetrávanie a spevňovanie hornín. Stupeň premeny hornín sa líši, niekedy sa metamorfované horniny podobajú pôvodne vyvretým a sedimentárnym horninám, pri silnejšej premene sa ich pôvodné znaky celkom strácajú. Horniny sa pri metamorfóze prispôsobujú novým fyzikálno-chemickým ppdomienkam, odlišným od tých, ktoré jestvovali pri ich vzniku. Ich celkové chemické zloženie sa nemení, alebo sa viac menej výrazne zmení. V oboch prípadoch sa tvoria nové minerály, ktoré nahrádzajú pôvodné.

Metamorfóza nastáva v obmedzených rozmeroch na styku s prehriatymi vyvretými horninami (kontaktná metamorfóza) alebo na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke (regionálna metamorfóza). Spätná metamorfóza sa označuje ako diaftoréza. V minulosti sa myslelo, že metmorfóza prebieha len vo veľkých hĺbkach (katazóna). Epizonálna metamorfóza však môže nastať už v hĺbke 1,5 km (epizóna) a intenzívna metamorfóza, pri ktorej vznikajú amfibolity, prebieha do hĺbky asi 2,5 km. Pôvodne sa za stredný hĺbkový stupeň metamorfózy pokladala mezozóna ( L206;364).