FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matrica kategórií


matrica kategórií

- zostava kategórií intervenujúcich v procese istého vzťahovania sa človeka k svetu a určujúcich významové útvary, ktoré si človek pritom vytvára. Kategórie, ktoré zaujímajú dominantné postavenie v matrici, označujeme ako jadrové kategórie. Odhaľovanie matrice kategórií je úlohou kategoriologickej reflexie osvojovania si sveta človekom.

Matrica kategórií je základným štrukturujúcim princípom významových útvarov a určuje ich vlastnosti. Matrica kategórií je prítomná vo významových útvaroch ako konfigurácia viac menej explikovateľných významových konštituentov.