FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matíca


matica

- určitá množina čísel (nazývame ich prvky) vyznačujúcich sa tým, že každý výpočtový úkon vykonávaný s maticou sa týka každého prvku tvoriaceho maticu.

S maticami pracujeme pomocou rôznych operácií, ktoré sú určitou obdobou operácií s číslami; tieto operácia sa tiež nazývajú sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie ap. Pri maticiach však neplatia všetky pravidlá platné v počítaní s číslami, preto sa treba riadiť definiciami, ktoré tieto operácie určujú. Pod pojmom matica rozumieme každé pravouhlé usporiadanie hodnôt. Napríklad:
/
/ 6 0 8
( ) je matica.
1/2 0,3 X /
/
Maticu tvoria:

veľké okrúhle zátorky (tým sa líši matica od determinantov, ktoré sa označujú pomocou dvoch rovnobežných čiar),
prvky matice (jednotlivé hodnoty),
riadky a stĺpce (označujú sa indexmi; prvý index udáva číslo riadku druhý stĺpec).

Maticu píšeme takto:
/
/ a a a a a
( 11 12 13 14 15 )
a a a a a /
21 22 23 24 25 /

Vo všeobecnej forme označujeme prvky a , kde index i znamená riadok a ij
index j stĺpec.

Matice skúma teória matíc ( L1221;50, 53).

---------
matica>