FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Logocentrizmus


logocentrizmus logocentrizmus (FT)

- viazenie sa na pojem a logické vz»ahy ( L1057;243); určujúci prvok európskej metafyziky spočívajúci v uprednostňovaní hovoreného slova (foné) oproti písanému textu (grafé), pričom sa toto uprednostňovanie zakladá na klamnom zdaní, ľe v hovorenom slove je bezprostredne sprítomnené bytie, ktoré poskytuje moľnos» ideálneho porozumenia, zatiaµ čo písaný text obsahuje riziko omylu alebo podvodu.