FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Levinas, e.


Levinas, Emmanuel (1905/6 Kaunas (Litva) - ) Kód: 539

- francúzsky filozof, ktorý významnou mierou prispel k tomu, aby sa nemecká fenomenológia ( Husserl, Heidegger) stala známou vo Francúzsku. Levinas odmieta chápať skutočnosť ako systematickú súvilosť, ako totalitu (ako je to najmä u Hegela). Na rozdiel od Kierkegaardovej kritiky Hegela však Levinas proti systému nestavia subjekt, ale to, čo je iné (autrui). Iné sa stáva zreteľným v druhom. Vzťah ja k druhému je základom etiky: Absolútna etická kompetencia druhého vyplýva z jednoty transcendencie, času a inakosti druhého, t. j. poukazuje ako stopa na nikdy netematizovateľné mimo tváre druhého. Levinas svoju filozofiu označuje ako metafyziku.

Existencia stojí nad bytím; prvotnými danosťami sú oddelenosť a osamotenosť ľudského personálneho subjektu. Interpersonálny vzťah je vzťah dvoch personálnych jednotiek, ktoré sú samy osebe úplne postačiteľné. Takýto vzťah je možný len vďaka účastenstvu nekonečna, ktoré pôsobí za každým bytím človeka a kozmu a v ktorom je každý človek postavený mimo akéhokoľvek ontologického systému. Božské nekonečno zasahuje každú celistvosť a systém, je transsystémové a transtotalitné obklopujúcno i toho najväčšieho možného systému. Najvlastnejšou bytostnou potrebou človeka je potreba bytia, ktoré je radikálne iné. Mojím najvlastnejším bytím je ten, kto je pre mňa absolútne iný, t. j. Boh ( L613;1560157).

--------------
Levinas, E.>
Emmanuel Levinas Web Page (Peter Atterton)