FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lapouge, g. v. de


Lapouge, Georges Vacher de (1854 - 1936)

- francúzsky antropológ, predstaviteľ antroposociológie. Vychádza z interpretácie antropometrických údajov a porovnávacej štatistickej analýze lebkového indexu (čiže percentuálneho vzťahu najväčšej šírky hlavy k jej najväčšej dĺžke. Pojem indexu lebky zaviedol švédsky anatóm Retcius v štyridsiatych rokoch 19. stor.). Podľa Lapougea je predmetom antroposociológie vzájomná reakcia rasy a sociálneho prostredia. Pod vplyvom sociálneho darvinizmu Lapouge zavádza vedľa pojmu prirodzeného výberu aj pojem sociálneho výberu, pričom rozlišuje šesť jeho základných foriem: vojenský, politický, náboženský, morálny, právny a ekonomický. Všetky tieto formy majú koniec koncov zhudbný vplyv na spolo4enský vývoj, pretože v dpsledku ich pôsobenia sa stále zmenšuje pocet predstaviteľov - podľa Lapougea - najhodnotnejšieho rasového typu, a síce svetlovlasého dolichocefala a navyše mu hrozí úplný zánik. Jeden z Lapougeových zákonov - zákon epôch - hovorí: Od predhistorických dôb má lebečný index tendenciu stáleho a všeobecného rastu. S týmto zákonom súvisí hlbkoý Lapougeov pesimizmus postulujúci zmiznutie najlepších ( L943;80-81).