FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konfigurácia kategórií


konfigurácia kategórií

- kategoriologicky a historicko-typologicky identifikovateľné spojenie kategórií intervenujúcich v priebehu istého myšlienkového procesu.

Konfigurácie kategórií sú prechodnej a otvorenej povahy podobne ako samotné kategórie a je pre ne príznačné, že sa vymykajú kontrole aktérov myšlienkových procesov. Na konfigurácie kategórií sa možno pozerať ako na komplexné významové útvary aktivizované (aktualizované) myslením konkrétnych ľudských indivíduí. Keďže táto aktualizácia prebieha v dôsledku toho, že sa odohráva na mieste toho ktorého konkrétneho indivídua, vždy v konkrétnom diachronicko-synchronickom priesečniku, nikdy sa nemožno stretnúť s dvoma identickými aktuálnymi významovými konfiguráciami. O tom, aká kategriálna konfigurácia intervenuje teraz v mojom mnou práve vykonávanom myšlienkovom procese, sa v podstate môžem dozvedať iba archeologicky pri analýze vyprodukovaných (sedimentovaných) významových útvarov, ovšem zasa len re-kreovateľnych mnou samým alebo niekým druhým pri čítaní textu, v ktorom sú tieto významové útvary vyjadrené.