FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunikátor


komunikátor

- osoba alebo skupina osôb, ktoré recipientom sprostredkujú informácie, názory a zábavu alebo sa na ich sprostredkovaní podieľajú. Napríklad modcerátor rozhlasovej stanice, pouličný predavač alebo doručovateľ novín. V užšom zmysle sa za komunikátora považuje jedinec z organizácie produkujúcej masmediálne obsahy, ktorý má možnosť tieto obsahy ovplyvňovať. Pritom potenciál vplyvu je pri jednotlivých komunikátoroch rozdielny podľa postavenia ( L1319;63).