FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komponovanie hudby


komponovanie hudby

- spôsob produkcie hudby pri ktorom hudobný skladateľ utvára, upevňuje vlastnú predstavu znenia hudobného diela ako umeleckej transformácie reality a snaží sa túto predstavu ako jeden z množiny budúcich významových útvarov vyjadriť znakovým systémom: skladateľ vykoná zápis predstavy znenia diela notovým zápisom. Pritom dochádza k reštrukturácii a transformácii obrazov vo vzťahu k požadovanému cieľu.

Pri komponovaní dochádza k odstupu, ktorý delí vlastný zrod diela od jeho uvedenia (zvukovej realizácie). Časový úsek, v ktorom celok alebo jeho jednotlivé fragmenty vznikajú, nezodpovedá svojim rozsahom časovému úseku, v ktorom ako hudba neskôr zaznieva. Je niekedy až nesúmeriteľne dlhší - dielo vzniká týždne alebo roky. Tým je daná možnosť realizovať konkrétny tvorivý proces ako sériu viacmenej rozpojitých tvorivých aktov umožňujúcich postupné dozrievanie koncepcie, oprava neuspokojivých riešení, neustále domýšľanie vzťahov čiastkových štruktúr a koncepcie, využitie tvorivých postupov, ktoré predpokladajú selekciu náhodných variácií a pod.

Kompozičná činnosť tohto typu sa prakticky viaže na existenciu notového písma, prípadne dnes aj zvukového záznamu ( L497;293).

---------------------
komponovanie hudby>