FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk (fenomenológia) (petříček, m. jr.)-ei


jazyk (fenomenológia) ( Petříček, M. jr.)-EI

EI1.
"Charakteristickým rysem fenomenologie je důraz, ktorý klade na názor, na vidění věci samé. S tím je však spojen jistý pŕedpoklad, který fenomenologie sama většinou netematizovala, totiž pŕedpoklad, že jazyk, jímž je vždy tŕeba každý takový názor uchopit a formulovat, aby jej bylo možno komunikovat, sdělovat jiným, je pouhý nástroj. Fenomenologie prostě pŕedpokládá, že to, co nazírá (a čemu ŕíká věc sama), to také může bezezbytku vyjádŕit, a vyjádŕit to právě tak, jak to vidí. Faktem, že mezi mnou a věcmi prostŕedkuje vždy konkrétní jazyk, se fenomenologie zabývá pouze okrajově. Tedy i to, že musíme používat jazyka, abychom mohli své vidění sdělovat, je pro fenomenologa cosi neproblematického; fenomenolog je - stejně jako většina z nás - pŕesvědčen o tom, že jazyk nemůže ovlivňovat to, co vidíme. Ale co když je tento pŕedpoklad pŕedsudek, co když jazyk není tento nevinný názor?" ( L276;65)