FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

James, w. - život


James, W. - život

* 1842
~~~~~~~~
- Jamesov myšlienkový vývin je do značnej miery poznamenaný vplyvom otca, vzdelanca, spisovateľa a súcasne vyznavača náboženského mysticizmu. Záujem o náboženskú problematiku ostáva stredobodom Jamesovej pozornosti po celý život.

...
- dobre situovaná rodina umožňuje Jamesovi výchovu v európskych krajinách, vo Švajčiarsku, Francúzsku a Nemecku.

...
- na americkej pôde rodina pevne zakotvuje až vtedy, keď sa natrvalo usadzuje v Bostone a James začína štúdium na Harvardskej univerzite dobrodružná povaha núti mladého Jamesa prerušovať štúdium.

1865
- účasť na expedícii vedenej Agassizom v oblasti Amazonky.

1867
- dlhší pobyt v Nemecku, kde sa čiastočne lieči a čiastočne študuje a nadväzuje známosti s predstaviteľmi európskej vzdelanosti.

1872 - James začína svoju vedeckú dráhu na Harvardskej univerzite prednáškami z fyziológie.

1876
- James orednáša psychológiu.

1890
- uverejnenie dvojzväzkových "The Principles of Psychology" (Princípy psychológie); pozornosť vzbudzuje najmä jeho teória prúdu vedomia a učenie o viscerálnom pôvode emócií (James-Langeho teória).

1897
- stáva sa oficiálnym predtaviteľom americkej filozofie, keď ho menujú za profesora filozofie na Harvardskej univerzite. K filozofii Jamesa prilákala atmosféra boja, ktorý sa v jeho dobe odohrával medzi sťuôencami absolútneho idealizmu Bradleyho a transcendentalizmu J. Roycea na jednej strane a stúpencami empirickej, antiracionalistickej filozofie na strane druhej. Do arény filozofického boja vstupuje ako odporca metafyziky, substanciálnej filozofie a ako propagátor pluralizmu a aktivizmu. V tomto roku vychádza jeho prvá filozofická práca, zbierka esejí "The Will to Believe" (Vôľa veriť), ktorá skúma otázky nabožneskej viery, moráľnych princípov, slbody, determinizmu.

1902 - vychádza práca "The Varieties of Religious Experience" (Rozmanitosť náboženskej skúsenosti), ktorá sa z psychologického a filozofického hľádiska zaobera opäť náboženskou poroblematikou.

1907
- vychádza Jamesovo hlavné filozofické dielo "Pragmatism"; zahrnuje jeho prednášky na Columbijskej univerzite. Týmto dielom sa zacína popularita pragmatizmu a jeho propagácia ako prvého čisto amerického príspevku do dejín filozofického myslenia.

1909
- vycházda Jamesova filozofická práca "A pluralistic Universe" (Plurlaistický svet); James tu útoči na metafyzický monizmus a stavia proti nemu koncepciu sveta otvoreného pohybu, zmenám, sveta ako bojiska rozmanitych síl, tendencií, pohybov.
- vychádza práca "The Meaning of Truth" (Zmysel pravdy), v ktorej James vykladá pragmatickú yteoriu pravdy.

+ 1910
~~~~~~~~
1911
- vychádzajú "Some Problems of Philosophy" (Niektoré problémy
filozofie).

1912
- vychádza dielo "Essays in Radical Empiricism" (Eseje o radikálnom empirizme), v ktorom James obhajuje krajný senzualizmus tvrdiac, že predmetom zmyslovej skúsenosti sú nielen predmety okolo nás, ale aj vzťahy medzi nimi.