FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

James, w.


James, William (1842 - 1910)

- americký filozof, jeden z hlavných predstaviteľov a priekopníkov pragmatizmu. James bol profesorom fyziológie, psychológie a filozofie na Harvardskej univerzite, bol prvým americkým filozofom svetového mena.

Podľa Jamesa je metóda filozofie správna vtedy, keď jej závery sú prakticky užitočné. Rozdiely medzi jednotlivými, hoci aj protikladnými teoriami sú len verbálne, ak tieto teorie vedú k prakticky užitočným záverom.

Pravda spočíva v užitočnosti. Všetky pravdy sa menia podľa praktických zreteľov, sú relatívne, človek ich tvorí nato, aby ich pomocou bolo jeho konanie čo najefektívnejšie. Jediným kritériom pravdy je výhodnosť (cash), vhodnosť či užitočnosť.

Predmetom poznania je skutočnosť dostupná zmyslom v podobe predstavy, zodpovedajúca vzťahom medzi vecami, vyvorená ľuďmi alebo zdedená v podobe presvedčení a názorov. Každá z týchto podôb skutočnosti je dielom človeka, ktorý si ich vytvára pre vlastné potreby. Skutočnosť teda nie je niečo uzavreté ani ukončená, ale skladá sa z neurčeného množstva jednotiek alebo faktorov, stále sa mení, rozširuje a zdokonaľuje pod vplyvom činnosti človeka. Každý jav či fakt je v nejakom vzťahu s iným javom alebo faktom. Niet nijakého izolovaného jestvovania - duch je len čímsi relatívne duchovným, hmota len čímsi relativne hmotným.

Teoretické poznanie je fikciou, o jeho správnosti rozhoduje vôľa veriť, vyplývajúca zo chcenia a snahy jednotlivca.

Užitočnosť je aj kritériom náboženstva, ktoré sa pripúšťa natoľko, nakoľko môže nabádať človeka k efektívnej činnosti.

------------
James, W.>