FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Interakcionizmus symbolický


interakcionizmus symbolický

- smer v sociológii, ktorý nadvázuje na interakcionizmus a tematizuje symbolickú časť sociálnej interakcie vo vztahu medzi mentálnym procesom (významotvorba, interpretácia symbolov), akciou (interakciou so sebou samým) a interakciou (recipročnou sociálnou akciou); na tejto báze sa odohráva sociálna realita, vytvárajú sa sociálne útvary počňúc skupinami a spoločnosťami končiac ( L951;142).