FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Genetika človeka


genetika človeka

- odbor genetiky, ktorý skúma štruktúry a funkcie genetických faktorov v človeku; študuje aj mechanizmy ich prenosu z generácie na generáciu a procesy, prostredníctvom ktorých tieto genetické činitele riadia utváranie jednotlivych znakov a vlastností. Toto štúdium sa môže uskutočňovať na úrovni bunky alebo na úrovni jedinca, rodiny alebo populácie.

Všetky základné biologické zákonitosti platia aj na človeka, preto sa aj základné genetické zákonitosti spoznané u iných organizmov vzťahujú v plnej miere aj na človeka. Genetický materiál, ktorý je hmotným nositeľom genetickej informácie, má u človeka práve také chemické zloženie a fyzikálne usporiadanie ako u ostatnych živočíšnych druhov; jeho funckia je taktiež rovnaká. Napriek tomu má však genetika človeka mnoho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných genetických disciplín.

Tieto odlišnosti sa týkajú predovšetkým metód výskumu a možností praktickej aplikácie dosiahnutych výsledkov; sú podmienené špecifickosťou človeka ako objektu výskumu: etika nepripúšťa genetické experimenty s človekom. Môžeme nanajvýš registrovať a študovať "experimenty" (napr. kríženie), ktoré sa uskutočnili v ľudskej populácii spontánne.