FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

<


Hlavným poslaním fakulty bolo v ±irokom meradle vychováva slovenskú vysoko±kolskú inteligenciu, predov±etkým učite ov pre stredné ±koly.

Fakultu budovali a vyučovali na nej českí profesori (zakladajúci J. Hanu±, D. Orel, A. Praµák, K. Chotek, J. Heidler, M. Weingart, neskôr V. Chaloupecký, V. Váµný, J. Tvrdý, J. Mukařovský, J. Kopal, J. Hendrich, O. Chlup, J. Vilikovský, F. Kalda, J. Ludvikovský, A. Kolář, V. Ondrouch, F. Wollmann a i.).

Medzi prvými menovanými profesormi fakulty boli Slováci J. kultéty, J. Kvačala, M. Hodµa, av±ak na fakulte krátko predná±al z nich iba J. kultéty. Aµ v 30. rokoch 20. stor. postupne nastúpila ma fakulte prvá generácia Slovákov.

Fakulta svojou výskumnou a vydavateµskou činnos ou (Sborník FF UK, Spisy FF UK), ako aj verejnopredná±ateµskou činnos ou (Extenzia UK, Učená spoločnos afárikova, Slovenská učená spoločnos , Slovenská akadémia vied a umení) prispela k rozvoju a popularizácii spoločenských vied na Slovensku ( L188;250 an.).

-------------------------------------
Filozofická fakulta UK, Bratislava>
Filozofická Fakulta UK na Webe


Úvodna kapitola
Zoznam kapitol