FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia slovenská súčasná


filozofia slovenská súčasná

- súčasť súčasnej filozofie rozvíjajuca sa na území Slovenska od polovice 19. stor. dodnes, jadro sebareflexívnej zložky súčasnej slovenskej kultúry.

Súčasná slovenská filozofia nadväzuje na novovekú slovenskú filozofiu pri intenzívnom čerpaní zo súčasnej západnej filozofie, najmä novotomizmu, pozitivizmu, marxizmu a existencializmu a zo súčasnej východnej filozofie, najmä z intuitívneho realizmu a sovietskej filozofie. Z mien, ktoré najviac ovplyvnili súčasnú slovensku filozofiu možno uviesť napr.: Tomáš Akvinský, M. Luther, Herder, Hegel, Marx, H. Bergson, L. N. Tolstoj, Masaryk, Losskij, Lenin, Heidegger, Patočka.

V súčasnej slovenskej filozofii možno v súlade so všeobecnou periodizá- ciou filozofie vyčleniť:

slovenskú filozofiu 2. pol. 19. a zač. 20. stor.
slovenskú filozofiu 1. pol. 20. stor.
slovenskú filozofiu 2. pol. 20. stor.

Najnovší stav slovenskej filozofie (po roku 1989) charakterizuje P. Cmorej nasledovne:

"So značným, ale v danej súvislosti nevyhnutným zjednodušením možno dnes slovenskú komunitu profesionálnych filozofov a neprofesionálnych záujemcov o filozofickú literatúru a jej problematiku rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria stúpenci fenomenológie, M. Heideggera, existencializmu, novotomizmu, filozofického postmodernizmu, niektorých odrôd marxizmu a iných, z nich pochádzajúcich alebo s nimi názorovo spriaznených smerov a mysliteľov. Do druhej skupiny patria priaznivci širokého myšlienkového prúdu, známeho pod menom ' analytická filozofia', ktorý reprezentujú také osobnosti ako G. Frege, B. Russell, G. E. Moore, L. Wittgenstein, R. Carnap, K. R. Popper, W. O. Quine, N. Goodman, J. L. Austin, P. F. Strawson, J. Searle, H. Putnam, S. Kripke a celá plejáda ďalších filozofov roztrúsených po celom svete.

Obidve skupiny sú názorovo značne rôznorodé, ich členov nespája vyznávanie toho istého filozofického svetonázoru, ale skôr sympatie k určitému štýlu filozofovania, čím možno vysvetliť fakt, že v druhej skupine sa môžu ocitnúť aj rôzni zástancovia niektorých názorov, ktoré hlásajú predstavitelia fenomenológie, novotomizmu alebo marxizmu."

Prvú, omnoho početnejšiu skupinu oslovuje časopis Filozofia ( J55), druhú skupinu časopis Organon F ( J56) ( J56/1/94;1-2).

------------------------------
filozofia slovenská súčasná>