FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia jazyka


filozofia jazyka

- disciplína, ktorá sa zaoberá ontologickými problémami jazyka na jednej strane a filozofickou podstatou jazykovedných teórií aj metód na druhej strane, teda základnými otázkami lingvistiky, týkajúcimi sa odôvodnenia stavby a fungovania jazyka ako prostriedku myslenia, komunikovania a vývinu spoločnosti. Filozofia jazyka sa vzhľadom na svoj zovšeobecňujúci charakter stýka s viacerými disciplínami - so semiotikou, psycholingvistikou, etnolingvistikou, sociolingvistikou, s historicko-porovnávacou jazykovedou i s teóriou prekladu.

Filozofiu jazyka považujú aj za smer filozofie 20. stor. spriaznený s pozitivistickým odporom k metafyzike a zaoberajúci sa skôr poznaním ( L389;72).

-------------------
filozofia jazyka>