FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filon z alexandrie


Filon z Alexandrie (asi 20 pr. n. l. - 50 n. l.) Kód: 155

- židovský filozof, predstaviteľ helénistických Židov. Usiloval sa zlúčiť múdrosť Starého zákona s myšlienkami gréckej filozofie, najmä platonizmu a stoicizmu. Filon vyšiel z názoru, že reč Starého zákona sa opiera o obrazný, inotajný spôsob vyjadrovania, alebo "hovorenie inak" (ALLEGOREIN) a že teda za jeho slovnou podobou treba odhaľovať hlbší, symbolický, večne platný význam. Druhým Filonovým východiskom bolo presvedčenie, že judaistické náboženstvo a grécka filozofia sa navzájom v jadre neodlišujú. Filon pretavil starozákonné náboženské predstavy do pojmov gréckej filozofie.

Najvyššou entitou je podľa Filona Boh chápaný v duchu judaistického monoteizmu ako jediný a zároveň v duchu gréckej filozofie ako absolútne bytie. Boh je transcendentný v tom zmysle, že je mimo sveta a nemôže naň bezprostredne pôsobiť, a v tom zmysle, že sa vymyká akémukoľvek prirodzenému poznaniu: vieme len, že je, ale nevieme, čo je. Preto Filon zavádza v náboženskom kontexte pojem logu. Logos je prostredníkom medzi Bohom a svetom. Logos je súhrnom ideí a zároveň má osobnú povahu, je akýmsi anjelom, synom božím, druhým bohom, ktorého stvoril Boh a on potom svoril svet.

Filonova sústava bola gradualistická: Boh - Logos - hmota - to sú tri stupne na ceste od dokonalosti k nedokonalosti. Človek ako bytosť telesná, a teda nedokonalá, sa môže k dokonalosti navrátiť len cestou extázy (EKSTASIS), kedy jeho božska časť - duša sa zbavuje telsnosti a spája sa s Bohom. Najmä týmito stránkami svojej filozofie bol Filon blízky neskoršiemu novoplatonizmu ( L566; 6-7).

---------------------
Filon z Alexandrie>