FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fakulta


fakulta (z lat. faculta = možnosť, schopnosť, zásoba, fakulta)

- základný organizačný útvar vysokej školy na riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti a na vykonávanie a kontrolu zverenej vedeckej, odbornej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti.

Na čele fakulty je dekan, ktorého zastupujú na určených úsekoch činnosti fakulty prodekani.

Na riadení fakulty sa zúčastňuje vedecká rada (na fakulte umeleckého smeru umelecká rada) ako poradný a iniciatívny orgán. Stálym zástupcom dekana vo veciach správnych a hospodárskych je tajomník fakulty.

Výkonným orgánom fakulty na zabezpečovanie jej administratívnych úloh je dekanát.

Základným pracoviskom fakulty na výchovno-vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť sú katedry, na ich čele je vedúci katedry. Podrobnosti o vnútornej organizácii fakulty ustanovujú ich organizačné poriadky, ktoré vydáva rektor v súlade so štatútom vysokej školy ( L188;233).

----------
fakulta>