FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etnoveda


etnoveda (z franc. ethnoscience)

- odvetvie etnológie, ktoré usúvzťažňuje a porovnáva kladné poznatky
mimoeurópskych spoločností s formalizovanými vedeckými poznatkami
konštituovaných vedných disciplín. Tak sa napr. porovnáva primitivna
klasifikácia rastlín s taxonómiou botaniky alebo diagnostické schopnosti
domorodých liečiteľov s posledným stavom lekárskej vedy. Týmito porovnávaniami sa dospelo k veľmi zaujímavým, niekedy až prekvapujúcim záverom ( L217;125).