FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etnografia nová - zdroje


etnografia nová - zdroje

Filozofické zdroje novej etnografie možno nájsť v dielach predstaviteľov nemeckých novokantovských škôl ( E. Cassirer), nemeckej a francúzskej hermeneutiky ( H. G. Gadamer, P. Ricoeur), anglickej analytickej filozofie ( L. Wittgenstein, G. Ryle) a všeobecnej sématiny. Dôležitú úlohu zohrala aj nemecká fenomenológia ( E. Husserl), ktorá v transformovanej podobe prostredníctvom diela A. Sch?tza v 60. rokoch výrazne ovplyvnila aj fenomenologickú sociológiu.

Rozhodujúcu úlohu pre konštituovanie novej etnografie malo tradičné spojenie americkej kultúrnej antropológie s lingvistikou. Dôležitú úlohu tu zohrala najmä teória lingvistického relativizmu ( Sapir-Whorfova hypotéza) a koncepcia generativnej transformačnej gramatiky N. Chomského.

Zdrojom novej etnografie boli aj výskumy osobnosti a kultúry, najmä práce A. F. C. Wallaca venované analýze vzťahu medzi kultúrou a kognitivnou štruktúrou osobnosti.

S kognitívnou psychológiou (J. S. Brunner, A. G. Miller) spája novú etnografiu záujem o štúdium funkcií ľudskej psychiky, predovšetkým kognitivnych procesov v konkrétnom sociokultúrnom kontexte ( L526;57-58).