FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dynamika systémová


dynamika systémová

- technika modelovania fungovania zložitého systému navzájom sa ovplyvňujúcich procesov, ktorú vypracoval J. W. Forrester:

Zmena fázových súradníc ( fázových premenných) sa rovná rozdielu medzi kladnými a zápornými faktormi. Kladné faktory zväčšujú hodnotu fázových premenných, záporné faktory zmenšujú ich hodnotu. Kladné i zápodrné faktory závisia na druhej strane od fázových premenných, čo predstavuje spätnú väzbu. Grafickým vyjadrením naznačeného myšlienkového postupu možno získať názornú predstavu o obsahu skúmaných procesov.

Na báze systémovej dynamiky sa vytvára systémovodynamický model, ktorý môže slúžiť ako základ počítačového programu. Pre preklad systémovodynamického modelu do jazyka počítača zostavil Forrester programovací jazyk Dynamo <PJ>