FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doklad účtovný


doklad účtovný

- písomnosť z formálnej aj obsahovej stránky upravená predpísaným spôsobom; dokladuje a overuje hospodárske operácie alebo účtovné operácie podľa ne zaúčtované. Ako jeden zo základných prvkov metódy účtovníctva má dvojakú funkciu:

1. je prvým zachytením a usporiadaním údajov o určitom hospodárskom jave, ktorý má byť zaúčtovaný;

2. je nástrojom následnej kontroly správnosti účtovnych zápisov, t. j. overuje uskutočnenie jednotlivých hospodárskych operácií v dokladoch zachytených a podľa dokladov zaúčtovaných.

Každý účtovný doklad musí byť overiteľný aj po určitej, normou predpísanej dobe;