FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev lokálna


cirkev lokálna

- základný prvok štruktúry katolíckej cirkvi. Lokálnu cirkev spravuje obvykle biskup a jeho spolupracovníci - presbyteri (kňazi) a jáhni. Lokálne cirkvi sa združujú do váčších celkov okrem iného podľa obradu, takže sa hovorí o cirkvi latinskej, melchitskej, chaldejskej, malabarskej a pod. V latinskej cirkvi sa biskupovia združujú do biskupských konferencií, ktoré sa neviažu na nijaké územie a prekrývajú sa. Podkladom združenia môže byť národ, štát, jazyková oblasť, svetadiel. Biskupská konferencia so špeciálnym statusom má vymedzené právomoci na území svojich členov. Tradičnou vyššou územnou jednotkou je cirkevná provincia; jej centrom je arcidiecéza, k nej sú pridružené sufragánne diecézy. Vo východných katolíckych cirkvách hrajú hlavnú úlohu miestne synody biskupov a patriarchovia.
Činiteľom jednoty a predstaveným všetkých lokálnych cirkví a všetkých členov cirkvi je biskup Ríma, ktorý sa považuje na námestníka Krista. Je zároveň patriarchom západnej (latinskej) cirkvi. Bežne sa označuje výrazom pápež alebo Svätý otec ( L429;64).