FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev - zoznam


cirkev - zoznam (spolu so synonymami)

Bratská jednota baptistov
bratská cirkev

Cikev adventistov siedmeho dňa
Cirkev apoštolská
Cirkev bratská
cirkev evanjelická
cirkev katolícka
cirkev melchitská
Cirkev novoapoštolská
cirkev protestantská
cirkev rímskokatolícka

Českobratská cirkev evanjelická
Československá cirkev husitská

Evanjelická cirkev metodistická

gréckokatolícka cirkev

irvingiáni

Jednota bratská

katolícka cirkev
Kresťanské zbory

Náboženská spoločnosť československých unitárov

pravoslávna cirkev

rímskokatolícka cirkev

Sliezka cirkev evanjelická augsburského vyznania
Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania
starokatolícka cirkev

židovské náboženské obce