FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chronológia - bratislava


Bratislava - MESTÁ/

5. tisícročie pr. n. l.
- neolit; najstaršie ľudské osídlenie v Bratislave v podobe osady na terénnej vyvýšenine v priestore dnešných ulíc Jiráskovej a Kapitulskej a Dibrovovho námestia. V areáli Academie Istropolitany sa objavili hmotné pamiatky ľudu s volutovou keramikou

1. stor. pred n. l.
- mladšia doba železná, na území Bratislavy žijú keltské kmene

2. stor. - 5. stor.
- na hradnom vrchu dnešnej Bratislavy má svoju prednú stráž XIV. rímska légia. Rimania bránili túto oblasť proti nájazdom Kvádov a ďalších germánskych kmeňov

koniec 4. stor.
- končí existencia rímskeho tábora Gerulata v Rusovciach

907
- 4. 7.
- bitka Bavorov s Maďarmi pri Bratislave

1030
- prvý útok proti Bratislavskému hradu; podnikol ho nemecký kráľ Konrád spolu s českým kniežaťom Bŕetislavom; uhorské vojsko ich porazilo

1291
- 2. 12.
- kráľ Ondrej III. vydáva mestské privilégium pre Bratislavu; privilégium zaručuje mestu široké politické, hospodárske a správne výsady. Bratislava sa stala autonómnou jednotkou v rámci uhorskej administratívy. K najdôležitejším výsadám patrilo:
- vyňatie mesta spod právomoci župana,
- právo voľby richtára a dvanástich prísažných (vždy na Juraja) so súdnou právomocou,
- súdna právomoc nad Bratislavčanmi prislúchala len richtárovi a rade, odvolacou inštanciou bol kráľ,
- slobodu usadiť sa komukoľvek, ak si vyrovnal svoje podlžnosti u bývalého zemepána,
- oslobodenie od mýta,
- oslobodenie novousadlíkov od dane,
- rovnaké právne postavenie Židom ako ostatným mešťanom,
- uhorským a zahraničným obchodníkom právo v Bratislave slobodne predávať tovar

1535
- zima: zasadanie Uhorského snemu, ktorý zákonným článkom 49/1536 vyhlásil Bratislavu za hlavné mesto Uhorska. Hlavným mestom Uhorska mala byť Bratislava dovtedy, kým sa kráľovstvo neoslobodí od Turkov. V skutočnosti ostala hlavným mestom až do roku 1783, keď Jozef II. preložil sídla centrálnych úradov do Budína

1536-1848
- sídlo Uhorského snemu

1563
- 2. 9.
- prvá korunovácia za uhorského kráľa v dóme sv. Martina

1735
- M. Bel uverejňuje v rámci 1. zv. svojich Notitia Hungariae historico- geographica 629 stranový text o dejinách Bratislavy

1830
- 28. 9.
- posledná korunovácia za uhorského kráľa v dóma sv. Martina

1862
- 7. 6.
- sa narodil F. E. A. Lenard, ktorému bola r. 1905 udelená Nobelova cena za objavy v katódovych lúčoch

1990
- vznik prvej slovenskej filozofickej encyklopédie s názvom FILIT

1995
- 10.-11. 11.
- prvý slovenský filozofický kongres; venoval sa problému: Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku