FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Caso, a.


Caso, Antonio (1883 - 1946)

- mexický filozof, predstaviteľ filozofie života, ktorú rozpracúval ako reakciu na pozitivizmus vládnuci v poslednej tretine 19. stor. Caso sa zaoberal etickými, estetickými, historickými a politickými problémami a bol činný ako vyslanec vo viacerých krajinách.

Za najdôležitejšiu metódu filozofie považoval intuitívnu metódu. Caso sa nazdával, že ontológie sa možno vzdať, jednako len navrhol trichotómiu súcien na veci, indivíduá a osoby.

Veci možno deliť bez toho, že by stratili svoj vecný charakter; môžu sa stať hodnotovými objektami, nie však subjektami hodnôt.

Indivíduá sú živé, nedeliteľné celky, ktoré možno vzájomne nahradzovať. Sú nositeľmi úžitkovych hodnôt.

Osoby sú jedinečné duchovné existencie, ktoré ničím iným nemožno nahradiť. Sú tvorcami etických a estetických hodnôt.

Sloboda sa vyskytuje na všetkých troch úrovniach existencie. Hodnototvorba je vrcholom ľudskej slobody.Caso, A.>