FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Barthes, r.


Barthes, Roland (1915 - 1980)

- francúzsky literát, esejista a semiológ, jedna z ústredných postáv štrukturalizmu; kontinuálnou témou jeho diela je povaha znaku, najmä literárneho, pričom odmietal tak mimetickú teóriu znaku, ako aj teóriu, podľa ktorej je literatúra autonómna v zmysle slobodnej subjektívnej tvorby. Barthes sa domnieval, že spisovateľ netvorí imaginatívnou vôľou, ale iba reaguje na spoločenské štruktúry, z ktorých odvodzuje svoje impulzy v podobe symbolov, ktoré možno kodifikovať a klasifikovať novou vedou zvanou sémiológia. Estetický text je slobodným procesom produkcie významu, hrou signifikantov.Barthes, R.>